,

Javni uvid

AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE
u skladu sa članom 51. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni gla snik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13
– US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,
52/21 i 62/23 – u daljem tekstu: Zakon), i čl. 5568. Pravilnika o sadr žini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava
JAVNI UVID
U

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA
POŽEGA–BOLjARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTO-PUT E-763)

I

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA
PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD –
JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLjARE (GRANICA SA CRNOM GOROM)

(AUTO-PUT E-763)
NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene
infrastruk turnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica
Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (autoput E763) i Izveštaj o
strateškoj proceni uticaja Pro stornog plana područja posebne namene

infrastrukturnog koridora Beograd

– Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (autoput
E763) na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana)
održaće od 10. juna do 9. jula 2024. godine u prostorijama, skupština
opština Požega, Arilje, Ivanjica i Sjenica, kao i na internet stranicama
Ministarstva gra đevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana.
Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Prostornog
plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja jav
nog uvida, zaključno sa 9. julom 2024. godine. Primedbe na Nacrt Prostor
nog plana mogu se dostaviti i direktno Agenciji za prostorno planiranje
i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.
JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak
17. juna 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje, Ul.

Svetog Ahilija 53, u Arilju.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku
javnog uvida, u sredu 31. jula 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi
opštine Arilje, Ul. Svetog Ahilija 53, u Arilju. Fizička lica i
predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli
primedbe u pisanom obliku mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno
obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno

iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Pozivaju se na javni uvid svi organi, posebne organizacije, odnosno
imaoci javnih ovlašćenja, koji su dostavili posebne uslove, u skladu sa

članom 47b. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji.

 

Jedan odgovor

  1. Pozivaju se na javni uvid svi organi, posebne organizacije, odnosno imaoci javnih ovlašćenja, koji su dostavili posebne uslove, u skladu sa članom 47b. stav 5. Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na nacrt prostornog plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave.
    IGI – Da budemo jasniji – Svaki urbanistički plan ima po zakonu određena dva termina javnog uvida – rani javni uvid i javni uvid – u kome građani, šira javnost ili lokalna zajednica, mogu da učestvuju i primedbuju na nacrt prostornog plana i da iskažu svoje potrebe i zahteve.
    Zatim sledi javni događaj koji se zove javna sednica, na kojoj svi mogu da prisustvuju, a oni koji su primedbovali mogu i da govore i da direktno komuniciraju sa Komisijom za planove koja odluke i donosi i sa obrađivačima plana. Na kraju, plan usvaja skupština, gde opet prolazi određenu proceduru glasanja.
    Kod ovog projekta ništa od navedenog nije navedeno.
    Zašto?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Slične vesti

Sport
Politika
Društvo