Planska isključenja struje

  Zbog radova na redovnom održavanju Mreže niskog napona 1 kv sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu u dana 11 .06.2024.god u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Palibački Grob i Lukovići. Zbog radova na redovnom […]

Javni uvid

AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE u skladu sa članom 51. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni gla snik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23 – u daljem tekstu: Zakon), […]